Adaptation of Biology Attitude Questionnaire to Turkish

Authors

DOI:

https://doi.org/10.51724/hjstemed.v1i2.2

Keywords:

attitude, biology, Turkish

Abstract

The aim of this study was to adapt ‘Biology Attitude Questionnaire’ (Prokop, Tuncer, & Chudá, 2007) into Turkish. Participants were 242 high school students from Ankara, Turkey. Exploratory and confirmatory factor analysis were performed in order to determine the structural validity of the six dimensional scale. As a result, the final structure of the scale was found to be consisting of three factors and 22 items. The Alpha coefficients of the three factors were found to be 0.882 for the first factor- importance of biology, 0.854 for the second factor- progress of biology lessons and 0.828 for the third factor- interest toward biology.

References

Atıcı, Ö. & Atıcı, T. (2012). Fotosentez konusunun öğretiminde uygulanan laboratuvar yönteminin öğrenci tutum ve başarısına etkisi. The effect of laboratory method used in the teaching of photosynthesis on student attitude and success. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 143-166. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26138/275292

Atik, A. D., Kayabaşı, Y., Yağcı, E., & Ünlü Erkoç, F. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji bilimine ve dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik analizi. Attitude scale of secondary school students towards biology and course: Validity and reliability analysis. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, 1-18.

Doğru, M. & Kıyıcı, F. K. (2005). (Ed. M. Aydoğdu ve T. Kesercioğlu) İlk Öğretim Fen ve Teknoloji Öğretimi: Fen eğitiminin zorunluluğu. Primary Education Science and Technology Teaching: The necessity of science education. (1-24). Ankara: Anı Yayıncılık.

Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A. & Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi bilgilerine etkisi. The effects of computer aided education on students' science achievements and science knowledge. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu: Bildiri Özetleri Kitabı. 1-2. 9 Eylül Üniversitesi. İzmir.

Gül, Ş. & Yeşilyurt, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumları (Pilot uygulama). Attitudes of secondary school students towards biology and biology course (Pilot application). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20), 28-47.

Hamurcu, H. (2002). Fen bilgisi öğretiminde etkili tutumlar. Effective attitudes in science teaching. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 144-152.

Kara, Y. & Yeşilyurt, S. (2007). Hücre bölünmeleri konusunda bir ders yazılımının öğrencilerin başarısına. kavram yanılgılarına ve biyolojiye karşı tutumlarına etkisi üzerine bir araştırma. A research on the effect of a course software on cell division on students' success, misconceptions, and attitudes towards biology. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), 41-49.

Kışoğlu, M. (2018). An examination of science high school students’ motivation towards learning biology and their attitude towards biology lessons. International Journal of Higher Education, 7(1), 151-164.

Leonard, William H. (2009). Why is biology so "tough"? American Biology Teacher (National Association of Biology Teachers), 71(6), 326-326. https://doi.org/10.2307/20565326

Prokop, P., Prokop. M. & Tunnicliffe, S. D. (2007). Is biology boring? Student attitudes toward biology. Journal of Biological Education, 42(1), 36-39. https://doi.org/10.1080/00219266.2007.9656105

Prokop, P., Tuncer. G. & Chuda. J. (2007) Slovakian students’ attitudes toward biology. Eurasia Journal of Mathematics. Science & Technology Education, 3(4), 287–295. https://doi.org/10.12973/ejmste/75409

Rabgay, T. (2018). The effect of using cooperative learning method on tenth grade students' learning achievement and attitude towards biology. International Journal of Instruction, 11(2), 265-280. . https://doi.org/10.12973/iji.2018.11218a

Staeck, L. (1995). Perspectives for biological education-challenge for biology instruction at the end of the 20th century. Hacettepe University Journal of Education, 11, 29-35.

Tranter, J. (2004). Biology: dull, lifeless and boring? Journal of Biological Education, 38(3), 104-105. https://doi.org/10.1080/00219266.2004.9655914

Wang, M. N. M., Wu, K. C., & Huang, T. C. I. (2007). A study on the factors affecting biological concept learning of junior high school students. International Journal of Science Education, 29(4), 453-464. https://doi.org/10.1080/09500690601073152

Yılmaz, M. (2012). Biyoloji öğretmeni adaylarının biyolojide başarılı olma motivasyonunu yordayan değişkenlerin incelenmesi. Examining the variables that predict biology teacher candidates' motivation to be successful in biology. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı. Retrieved from http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2299-28_05_2012 23_13_39.pdf

Downloads

Published

2021-08-05

How to Cite

Atıcı, T., & Yaşatürk Midilli, Ümit . (2021). Adaptation of Biology Attitude Questionnaire to Turkish. Hellenic Journal of STEM Education, 1(2), 67–71. https://doi.org/10.51724/hjstemed.v1i2.2

Most read articles by the same author(s)